Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 28.1.2022 13:03
Akcie.cz»Rádce investora»Investiční slovník

Investiční slovník

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Akcie

Akcie je cenný papír vydávaný akciovou společností, s nímž jsou spojena určitá práva, zejména se jedná o právo rozhodovací a právo majetkové....

Souvisí s: Burza, Dividenda, Dividendový výnos (dividend yield), P/E a jeho možné využití při investování

Akcionář

Je podílník akciové společnosti, který vlastní určitý počet akcií. Podle objemu vlastněných akcií má akcionář právo na podíl ze zisku a na řízení společnosti.

Souvisí s: Akcie

Akvizice

Představuje přátelské či nepřátelské převzetí fungující společnosti nebo její části.

AOS (Automatický Obchodní Systém)

Způsob obchodování na BCPP založený na elektronickém zpracování neadresných objednávek....

Benchmark

Báze, vůči které se sleduje výnosnost akcií či ostatních aktiv. Zpravidla se jedná o index

Souvisí s: Beta, Běžný výnos (Current Yield), Směrodatná odchylka

Beta

Tento ukazatel vyjadřuje závislost chování kursu příslušné akcie na tržních průměrech, kterými jsou obvykle akciové indexy (v našem případě jde o index PX-50 u modelového portfolia ČR a o index S&P 500 u modelového portfolia USA). Hodnoty beta...

Souvisí s: Benchmark, Směrodatná odchylka, Value at Risk (VaR)

Běžná likvidita

Je měřítkem budoucí solventnosti firmy. Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Ukazatel je postačující pro hodnotu vyšší než 1,5.

Souvisí s: Fundamentální analýza

Běžný výnos (Current Yield)

Míra výnosu investora do dluhopisu, který se vypočte jako poměr ročního výnosu k tržní ceně dluhopisu. Například dluhopis s 10% výnosem a nominální hodnotou $1000 se obchoduje za $800. Roční výnos dluhopisu je $100, avšak běžný výnos činní...

Béžová kniha

Zhruba dva týdny před zasedáním FOMC (orgán FEDu, který rozhoduje o nastavení klíčové úrokové sazby) je zveřejněna tzv. Béžová kniha, což je zpráva FEDu k situaci US ekonomiky. Report zachycuje stav ve 12 distriktech FEDu (12 rezervních bank) dle...

Souvisí s: Investice ve stavebnictví - "Construction Spending", Spotřebitelská důvěra podle University of Michigan , Zadlužení spotřebitelů - "Consumer Credit"

BIC (Bohemian Identification Code)

Identifikační kód cenného papíru, který v prvních 3 znacích uvádí, zda jde o akcii, podílový list či obligaci a v dalších znacích (tzv. kmen) jednoznačně identifikuje emitenta.

Blue chip

Označení pro nejkvalitnější a nejvíce obchodované emise akcií.

Souvisí s: Akcie

Bollingerova pásma (Bollinger bands)

Používají se pro technickou analýzu cenných papírů. Autorem tohoto indikátoru je John Bollinger. Technický indikátor umožňuje vizualizovat volatilitu a relativní cenovou úroveň v určitém období. Bollingerovo pásmo je tím širší, čím vyšší je...

Souvisí s: Technická analýza, Volatilita

Book to Bill Ratio

Book to Bill RatioJedná se o poměr, který slouží jako indikátor trendů především v polovodičovém odvětví. Hodnota nad 1 znamená expanzi, hodnoty pod 1 pak kontrakci trhu. Např. hodnota 1,15 indikátoru znamená, že na každých $100 hodnoty expedované...

Souvisí s: Investice ve stavebnictví - "Construction Spending"

Broker

Účastník obchodů s cennými papíry, který provádí obchody s cennými papíry na účet svého zákazníka.

Burza

Burza cenných papírů je místem, kde se střetává nabídka a poptávka po cenných papírech (akciích, dluhopisech, certifikátech...)....

Souvisí s: Akcie, AOS (Automatický Obchodní Systém), Deriváty, Indexová akcie

Burzovní index

Nejpoužívanější ukazatel vývoje daného trhu. Slouží ke sledování vývoje trhu v čase a jeho vývojových tendencí. V České republice se sleduje index PX – oficiální index Burzy cenných papírů Praha a index RM – pro RM-SYSTÉM, českou burzu cenných...

Býčí trh, trend (bull)

Trh, který roste - cena akcií či jiných investičních nástrojů na něm obchodovaných stoupá. Označení tedy vyjadřuje cenový trend. Pokud trh dlouhodobě stoupá, jedná se o býčí trend....

Souvisí s: Akcie, Burza, Medvědí trh, trend (bear)

Cash flow

Je základním finančním ukazatelem. Cash flow (peněžní tok) za určité období je získán rozdílem mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období.

Souvisí s: Fundamentální analýza

Cena / tržby

Poměr ceny a tržeb na jednu akcii. Tato hodnota by měla být menší než 2. Jen v případě mimořádně dobré ziskovosti může být toto číslo opodstatněně vyšší.

Souvisí s: Fundamentální analýza

Cena / účetní hodnota

Čím větší a lepší společnost, tím je tato hodnota vyšší. U méně známých společností s nejasným výhledem naopak toto číslo klesá. Pro společnosti zařazené do indexu DJIA činí v průměru 3,5, pro společnosti S&P 500 je to 2,8 a pro Nasdaq 2,6.

Souvisí s: Fundamentální analýza

Cenný papír

Je listina, se kterou je spojeno soukromé právo oprávněného majitele. Mezi cenné papíry patří: akcie, zatímní listy, podílové listy, dluhopisy, směnky, šeky a další.

Souvisí s: Emitent

Cenová elasticita nabídky

Představuje citlivost nabídky určitého statku (zboží nebo služby) na jeho cenu. Určí se poměrem změny nabídky ke změně ceny.

Cenová elasticita poptávky

Představuje citlivost poptávky určitého statku (zboží nebo služby) na jeho cenu. Určí se poměrem změny poptávky ke změně ceny.

Cenová hladina

Vážený průměr cen statků v hospodářské soustavě. Měří se pomocí indexu spotřebitelských cen.

Souvisí s: Deflace, Dezinflace, Inflace

Coverage Initiated

Sledování (mapování, pokrytí) akcie zahájeno

Souvisí s: Coverage Reiterated, Coverage Resumed

Coverage Reiterated

Sledování (mapování, pokrytí) akcie zopakováno.

Souvisí s: Coverage Initiated, Coverage Resumed

Coverage Resumed

Sledování (mapování, pokrytí) akcie obnoveno

Souvisí s: Coverage Initiated, Coverage Reiterated

CPI: Index spotřebitelských cen

Index spotřebitelských cen je index měřící vývoj cenové hladiny určitého spotřebního koše obsahujícího některé zboží a služby. To je vybírané ve snaze, aby reprezentovalo spotřební návyky průměrného občana. Jedná se o nejsledovanější míru inflace,...

Souvisí s: Index nákladů práce - ""Employment Cost Index"", Index produkčních cen - PPI (Producer Price Index), M2

Cyklické tituly

Akcie, jejichž cena stoupá nebo klesá v závislosti na aktuální fázi ekonomického cyklu (růst nebo pokles).

Souvisí s: Burza, Býčí trh, trend (bull), Medvědí trh, trend (bear)

Černá ekonomika

Část ekonomiky, která stojí mimo zákon. Uskuteční se pracovní výkon, ale neodvede se potřebná daň.

Čistá zisková marže

Čistý zisk vyjádřený jako procento z tržeb.

Souvisí s: Fundamentální analýza

Defenzivní tituly

Defenzivní neboli anticyklické tituly jsou akcie, jejichž cena není tolik ovlivněna aktuální fází ekonomického cyklu - když hodnota akcií obecně klesá, vývoj defenzivních titulů není zdaleka tak dramatický jako vývoj ostatních akcií. Často bývají...

Souvisí s: Burza, Býčí trh, trend (bull), Cyklické tituly, Medvědí trh, trend (bear)

Deflace

Ekonomický jev, který označuje všeobecný pokles cenové hladiny.

Deriváty

Derivátové obchody jsou transakce, jejichž podkladovým aktivem jsou běžně obchodované fyzické komodity, měny, cenné papíry a od nich odvozené indexy nebo úrokové míry, od kterých jsou tyto obchody odvozeny (derivovány). Tyto obchody jsou uzavírány,...

Souvisí s: Burza, Fondy peněžního trhu, Futures, Investiční certifikáty

Dezinflace

Snižování míry cenové hladiny. Při dezinflaci cenová hladina stále roste.

Souvisí s: Inflace

Diverzifikace portfolia

Rozložení portfolia do různých investičních nástrojů, případně v rámci investic do akcií rozložení do různých titulů (z různých oblastí nebo oborů). Diverzifikací se snižuje investiční riziko.

Dividendový výnos (dividend yield)

DY = (hrubá dividenda / tržní cena akcie) * 100...

Dluhopis

Dluhopis (obligace, bond) je cenný papír zavazující emitenta vyplatit jeho majiteli peněžní obnos uvedený v dokladu včetně příslušného úroku, a to ve vyznačeném termínu. Na rozdíl od akcie zajišťuje tento druh cenného papíru předem stanovený finanční...

Souvisí s: Burza

Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Nejznámější a nejsledovanější burzovní index světa. Index zahrnuje 30 nejvýznamnějších společností hlavního odvětví USA. Jde o cenově vážený index s blue chips akciemi. DJIA je nejstarším burzovním indexem pro kontinuální užití. Kurzy včetně...

Souvisí s: Burzovní index, S&P 500

Dumping

Jedná se o průvodní jev nadvýroby. Dumpingem se zpravidla rozumí prodej vyváženého zboží za hranicemi levněji než ve státě výroby, popřípadě prodej pod cenou výroby. Vyrobí-li se v určitém státě více, než je možné v tomto státě spotřebovat, snaží se...

Durace

Průměrná doba, za kterou investor získá příjmy z dluhopisu. Durace určuje citlivost dluhopisu na změnu úrokových sazeb.

Souvisí s: Dluhopis

EasyClick

EasyClick shromažďuje elitní akcie nebo certifikáty na české burze RM-S. Nákupy a prodeje akcií se zadávají ve standardizovaných násobcích počtu akcií v rámci tzv. EasyClick lotů. Velikost lotů je nastavena tak, aby byla dostupná pro menší a střední...

Souvisí s: Akcie, Burza

EBIT

Zisk před úrokem a zdaněním.

Emitent

Společnost nebo jiný subjekt vydávající cenný papír.

Equal-weight

Výrok při investičním doporučení - akcie by měla mít v portfoliu stejnou váhu jako v indexu.

Souvisí s: Investice ve stavebnictví - "Construction Spending", Nově prodané domy, Nové stavby a stavební povolení

ETF

Viz indexová akcie (níže).

Souvisí s: Indexová akcie, Technická analýza

Exponenciální klouzavý průměr (exponential moving average)

Několikadenní exponenciální průměrná cena s indikací nákupu/prodeje. Můžete si vybrat 5, 10, 20, 50, 100, 200denní průměr. EMA bývá mírně spolehlivější než MA, protože při výpočtu dává starším datům nižší váhu. Počet dní se volí stejně jako u MA....

Souvisí s: Technická analýza

Factoring

Zajišťuje financování firem prostřednictvím odkupu krátkodobých pohledávek před dobou jejich splatnosti specializovanou společností.

Fair value

Přestavuje teoretickou cenu futures, která vyjadřuje, v jak odhadují obchodníci na trhu s futures hodnotu příslušného podkladového aktiva. Jestliže např. hodnota fair value futures na index S&P 500 činí 1390 bodů, znamená to, že podle obchodníků...

Souvisí s: Maloobchodní tržby, Market perform, Outperform, Overweight, Underperform, Under-weight

Fannie Mae (Federal National Mortgage Association)

Fannie Mae (Federal National Mortgage Association)...

Federal Fund Rate

Jedná se o úrokovou sazbu, kterou stanovuje FED pro mezibankovní trh, čímž ovlivňuje nastavení tržních úrokových sazeb a tedy ochotu půjčovat si prostředky ekonomickými subjekty.

Fibonacci retracement

Fibonacciho retracement je založen na skutečnosti, že po každém velkém pohybu mají trhy tendenci se vracet na původní úrovně. Je postaven na trendové linii mezi dvěma extrémními body, tj. např. minimu a maximu předchozího pohybu, kdy zakreslíme...

Souvisí s: Technická analýza

Finanční páka - celková aktiva/vlastní jmění

Udává v jaké míře se využívá pákový efekt financování dluhovým kapitálem.

Souvisí s: Investice ve stavebnictví - "Construction Spending"

Fondy peněžního trhu

Fondy, které investují peníze do krátkodobých finančních nástrojů neboli nástrojů peněžního trhu. Jde o málo rizikové instrumenty jako státní pokladniční poukázky, dluhopisy, jejichž doba do splatnosti nepřesahuje 1 rok nebo termínované vklady bank,...

Souvisí s: Benchmark, Burza, Deriváty, Indexová akcie

Forward

Finanční derivát mající obdobné náležitosti jako Futures. Hlavním rozdílem je, že forwardy se neobchodují na burze, nýbrž na trhu OTC. Nevýhodou je tedy nižší likvidita.

Souvisí s: Deriváty, Futures

Fundamentální analýza

Cílem fundamentální analýzy je nalezení a zkoumání podstatných faktorů, které ovlivňují kurz akcie konkrétního podniku, a následný odhad tvz. vnitřní hodnoty akcie. Na základě porovnání této vnitřní hodnoty s aktuální tržní hodnotou lze určit budoucí...

Souvisí s: P/E (Price/Earnings ratio), Technická analýza

Futures

Futures je speciální typ forwardového kontraktu. Forwardový kontrakt je smlouva uzavřená v jednom časovém okamžiku o dodání zboží k určitému budoucímu datu za cenu stanovenou v době uzavření smlouvy. Futures jsou forwardové kontrakty obchodované na...

Souvisí s: Deriváty, Investiční certifikáty

Fúze

Sloučení nebo spojení společností. Fúzí buď vzniká jeden nový podnik a ostatní podniky zanikají, nebo jeden podnik existuje dále a ostatní jsou do něj integrovány.

HDP: Hrubý domácí produkt

Hrubý domácí produkt je nejkomplexnější mírou ekonomické aktivity v zemi. Tato míra může být volatilní, a to zejména co se týče položek zásob a čistého exportu. Vysoký nárůst zásob může zvýšit hodnotu HDP, ale celkový výhled hospodářského růstu se...

Souvisí s: Investice ve stavebnictví - "Construction Spending", Prodeje osobních a nákladních automobilů, Týdenní tržby obchodních řetězců, Velkoobchodní tržby

Hedge Fund

Jedná se o fond zaležený především na členském principu, kdy počet členů je často omezen a jejíž hlavní partner řídí investice fondu. Hedge fond má často ve svých pravidlech možnost provádět složité finanční operace, které kombinují různé investiční...

Hlava a ramena

Obrazec, který na grafu vypadá jako hlava a ramena (head and shoulders). V kombinaci s jednotlivými ukazateli technické analýzy lze na základě vzniku tohoto obrazce predikovat další, zpravidla klesající vývoj na grafu.

Souvisí s: Technická analýza

Hloubka trhu

Hloubka trhu ukazuje okamžitou nabídku a poptávku na burze na různých úrovních kurzu - detailní informace o poptávaných/nabízených cenách a počtech poptávaných/nabízených cenných papírů.s

Souvisí s: Akcie

Ifo index

Index německého podnikatelského klimatu, který měsíčně zveřejňuje německý ekonomický institut IFO. Je publikován jednou za měsíc na základě průzkumu mezi manažery přibližně 7000 podniků. Ukazuje výši optimismu dotazovaných manažerů ohledně budoucího...

Souvisí s: Index nákladů práce - ""Employment Cost Index"", Index produkčních cen - PPI (Producer Price Index), ISM - Institute for Supply Management (dříve NAPM: National Association of Purchasing Managers)

Index nákladů práce - "Employment Cost Index"

Index nákladů práce měří míru nákladů zaměstnavatelů na své zaměstnance. Jedná se jednak o mzdy a platy, ale i o další požitky a např. odstupné. Tento index je sledován především dluhopisovým trhem....

Souvisí s: CPI: Index spotřebitelských cen, Index produkčních cen - PPI (Producer Price Index), M2

Index produkčních cen - PPI (Producer Price Index)

Index produkčních cen vyjadřuje změny cen zboží na úrovni konečné produkce. V rámci PPI existují tři široké subkategorie: suroviny, mezispotřeba a finální produkce. Ukazatel je sestavován metodou spotřebního koše, který zahrnuje okolo 3200 položek....

Souvisí s: CPI: Index spotřebitelských cen, Index nákladů práce - ""Employment Cost Index"", M2

Indexová akcie

Indexová akcie neboli ETF (Exchange Traded Fund - veřejně obchodovaný fond), pro který se používají také výrazy iShare nebo SPDR, je investičním nástrojem, který se obchoduje na světových burzách, stejně jako akcie významných společností. Indexové...

Souvisí s: Akcie, Burza, Deriváty, Fondy peněžního trhu

Inflace

Ekonomický jev, který označuje všeobecný růst cenové hladiny. Vede ke znehodnocení reálné hodnoty peněz v čase.

Intervence

V ekonomické souvislosti představuje tento výraz zejména zásah centrální banky do devizového trhu skupováním či nabízením k prodeji cizí měny, za účelem zamezení přílišným výkyvům ve vývoji devizových kurzů.

Investice

Využití kapitálu s cílem dosáhnout jeho zhodnocení. Investováním se investor vzdává dnešní jisté hodnoty ve prospěch nejisté hodnoty budoucí.

Investice ve stavebnictví - "Construction Spending"

Investice ve stavebnictví jsou rozděleny na rezidentní, nerezidentní a veřejné. Meziměsíční změny jsou značně volatilní a jsou často revidovány, proto mají velice zřídka nějaký dopad na trhy. Pouze trendy rozsahu většího než tři měsíce mohou být...

Souvisí s: Finanční páka - celková aktiva/vlastní jmění, ISM - Institute for Supply Management (dříve NAPM: National Association of Purchasing Managers), Obchodní zásoby, Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby - "Durable Goods Orders", Osobní příjem a spotřeba, Produktivita a náklady práce, Průmyslové objednávky, Regionální průmyslové výzkumy, Vedoucí indikátory - "Leading Indicators"

Investiční certifikáty

Investiční certifikáty jsou finanční instrumenty, jejichž cena se odvíjí od vývoje hodnoty podkladového aktiva. Z právního hlediska jsou investiční certifikáty dlužní úpisy, které neztělesňují právo na dividendu, řízení společnosti či na podíl na...

Souvisí s: Deriváty, Futures

ISM - Institute for Supply Management (dříve NAPM: National Association of Purchasing Managers)

Report s údajem o ISM je celonárodním průzkumem nakupujících manažerů, který pokrývá takové ukazatele jako jsou nové objednávky, produkce, zaměstnanost, zásoby, dodací lhůty, ceny, exportní objednávky a importní objednávky. Rozšířené indexy se...

Souvisí s: Investice ve stavebnictví - "Construction Spending", Zaměstnanost

Kapitálový trh

Kapitálový trh tvoří součást finančního trhu. Je to místo, na kterém je obchodováno s finančními instrumenty se splatností delší než 1 rok.

Klouzavý průměr (Moving average)

Průměr, který se v technické analýze používá pro odhadování trendu časové řady. Počítá se jako průměr stejného počtu za sebou jdoucích období....

Souvisí s: Technická analýza

KOBOS

Kontinuální obchodování v rámci automatických obchodů je určeno pro všechny zaknihované CP a v rámci burzovního dne navazuje na aukci. K uzavírání obchodů dochází na základě průběžného vkládaní objednávek k nákupu a prodeji CP. Při párování...

Souvisí s: Akcie, AOS (Automatický Obchodní Systém)

Likvidita

Z hlediska finanční analýzy vyjadřuje likvidita poměrový ukazatel vyjadřující momentální schopnost uhradit splatné závazky. Z hlediska firmy vyjadřuje likvidita schopnost firmy získat prostředky pro úhradu svých závazků přeměnou jednotlivých složek...

Long pozice

Do nákupní (long) pozice vstupuje investor, který spekuluje na vzestup ceny podkladového aktiva. Kupuje tedy podkladové aktivum za sjednanou cenu s očekáváním, že jej v budoucnu prodá za cenu vyšší.

Lot

Minimální obchodovatelné množství cenných papírů v rámci obchodování na daném trhu.

Makléř

Je fyzická osoba se zvláštní licencí, která může technicky obchodovat s cennými papíry jako zaměstnanec obchodníka (brokera) s cennými papíry.

Souvisí s: Broker

Maloobchodní tržby

Tento ukazatel měří celkovou výši tržeb v maloobchodu. Je velice sledovaný, neboť velice dobře popisuje vývoj osobní spotřeby. Tento ukazatel se také udává bez tržeb za automobily (tržby za auta jsou velmi volatilní). Důležité jsou také potraviny a...

Souvisí s: Fair value, Market perform, Outperform, Overweight, Státní rozpočet, Underperform, Under-weight

Market perform

Výrok při investičním doporučení - výnosnost akcie by se měla vyvíjet přibližně ve stejné míře jako trh (index).

Souvisí s: Fair value, Maloobchodní tržby, Market perform, Outperform, Overweight, Underperform

Medvědí trh, trend (bear)

Trh, který klesá - cena akcií či jiných investičních nástrojů na něm obchodovaných jde dolů. Označení tedy vyjadřuje cenový trend. Pokud trh dlouhodobě klesá, jedná se o medvědí trend....

Souvisí s: Akcie, Burza, Býčí trh, trend (bull)

Mezinárodní obchod

Zprávou o mezinárodním obchodu je míněna velikost a vývoj běžného účtu platební bilance. Ten se skládá z bilance zboží a bilance služeb, tedy objemu zboží a služeb v mezinárodním obchodu dané země. Export zboží a služeb zvyšuje běžný účet, zatímco...

Souvisí s: Státní rozpočet

Money flow index (MFI)

Indikátor momentu, měří sílu proudění peněz do/z akcie. Pracuje s kurzem i objemem. Indikátor se pohybuje v pásmu 20-80, čím je blíž k těmto krajním hodnotám, tím je větší šance na změnu kurzu.

Souvisí s: Technická analýza

Moving average convergence divergence (MACD)

Je často považován za nejspolehlivější indikátor. Počítá se odčítáním dlouhodobého (26denního) klouzavého průměru od krátkodobého (12denního). Do grafu je zakreslena i tzv. spouštěcí úroveň (9denní MA), která generuje nákupní/prodejní signály....

Souvisí s: Technická analýza

Mutual Fund

Jedná se o investiční fond.

M2

M2 je kategorií peněžní zásoby, která si dává za úkol popsat a změřit množství peněz v oběhu v určitém rozsahu. M2 se skládá z M1 a dalších, tzv. "kvazi" peněz. Těmi se myslí Eurodolarová depozita, určitá osobní bankovní depozita a soukromě držené...

Souvisí s: Index nákladů práce - ""Employment Cost Index"", Index produkčních cen - PPI (Producer Price Index)

Nově prodané domy

Zpráva uvádí množství prodaných a prodávaných domů, které jsou charakterizovány jako soukromé, rodinné domy. Objem nově prodaných domů má obvykle zpožděnou reakci na změny v úrokových sazbách u hypoték. Objem také podléhá fázím ekonomického cyklu, ve...

Souvisí s: Investice ve stavebnictví - "Construction Spending", Nové stavby a stavební povolení

Nové stavby a stavební povolení

Tento ukazatel měří počet rodinných domů, které začaly být ve sledovaném období stavěny a počet stavebních povolení v tomto období vydaných. Tento ukazatel je silně korelován s úrovní úrokových sazeb, přičemž je mírně zpožděný. Tento ukazatel je také...

Souvisí s: Investice ve stavebnictví - "Construction Spending", Nově prodané domy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti jsou mírou počtu lidí, kteří za sledované období jednoho týdne podají žádost o podporu v nezaměstnanosti. Musí splňovat pět základních kritérií - musí odpracovat určitý počet hodin v uplynulém roce, nesmí...

Souvisí s: Investice ve stavebnictví - "Construction Spending", Zaměstnanost

Obchodní zásoby

Tento ukazatel zahrnuje statistiky tržeb a zásob na všech třech stupních výrobního procesu (výroba, velkoobchod, maloobchod). V okamžiku ohlášení jsou všechny tři komponenty tržeb a dva zásob známy. Jedinou neznámou jsou maloobchodní zásoby, proto se...

Souvisí s: Investice ve stavebnictví - "Construction Spending"

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby - "Durable Goods Orders"

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby měří v dolarovém vyjádření velikost zakázek, dodávek a ještě nedodaných objednávek zboží dlouhodobé spotřeby, které je definováno, jako zboží s životností delší, než tři roky. Tento ukazatel je brán jako vedoucí...

Souvisí s: Investice ve stavebnictví - "Construction Spending"

Obligace

Dluhopis, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splácení konkrétní dlužné částky.

Souvisí s: Dluhopis

Opce

Prostředek spekulace nebo zajištění proti riziku. Opce dává jejímu majiteli právo koupit či prodat cenný papír.

Operativní zisk

Jedná se o zisk tvořený běžnými výdaji a náklady na jeho dosažení z běžné činnosti společnosti. Tato hodnota v sobě nezahrnuje mimořádné položky (např. prodeje divizí, bonusy zaměstnancům, odpisy nehmotných aktiv a další mimořádné náklady a výnosy).

Souvisí s: Mutual Fund

Osobní příjem a spotřeba

Osobní příjem zahrnuje příjmy ze všech zdrojů. Největší složkou celkového příjmu jsou mzdy a platy, tedy čísla která lze měřit použitím výplatních listin a příjmových údajů ze zprávy o zaměstnanosti. Mimo to existuje mnoho dalších kategorií příjmů....

Souvisí s: Investice ve stavebnictví - "Construction Spending"

Outperform

Výrok při investičním doporučení - akcie by měla mít vyšší výnosnost než index (většinou nejméně o 5% vyšší).

Souvisí s: Fair value, Maloobchodní tržby, Market perform, Outperform, Overweight, Underperform, Under-weight

Outsorcing

Vyčlenění různé podpůrné a vedlejší činnosti firmy a její svěření společnosti jiné.

Overweight

Výrok při investičním doporučení - akcie by měla být zastoupena v portfoliu ve větší míře, než je její zastoupení v indexu.

Souvisí s: Fair value, Maloobchodní tržby, Market perform, Outperform, Underperform, Under-weight

Over-the-counter (OTC)

Typ uspořádání trhu s cennými papíry. Účastníci obchodu na tomto trhu vyjednávají o podmínkách kontraktu přímo mezi sebou. Vzhledem k tomu, že obchodování na OTC trhu neprobíhá pod záštitou oficiální instituce, je spojeno s větším rizikem. Je zde...

Souvisí s: Swap

Pákový efekt (leverage)

Principem finančního pákového efektu je využití dodatečného cizího kapitálu k počáteční hodnotě kapitálu vlastního na financování investice. Výsledkem je násobení zisku či ztráty z provedené investice.

Pasiva

Zdroje financování majetku. Informují o tom, odkud byl majetek podniku (aktivum) pořízen.

PEG

Míra posuzující ukazatel P/E ve vztahu s úrovní růstu zisků (P/E k růstu). PEG se vytváří jako historický (trailing) nebo očekávaný (forward).

Pink Sheets

Jedná se o systém zobrazující aktuální nabídky a poptávky titulů obchodovaných over-the-counter (titulů často nesplňující požadavky regulovaných burz), který slouží pro market makery (tvůrce trhu) na jednotlivých titulech. Systém je zpřístupněn pro...

Portfolio

Souhrn akcií a jiných cenných papírů v majetku jednoho investora. Doporučuje se tento soubor diverzifikovat, tedy investovat do různých aktiv. To zajistí ovlivnění jen malé časti portfolia při ztrátě hodnoty jednoho aktiva.

Prioritní akcie

Akcie, s nimiž je spojeno přednostní právo týkající se dividendy. Tato priorita může být kompenzována omezením hlasovacího práva, to však neplatí v případě, že není prioritní dividenda vyplácena.

Souvisí s: Akcie

Prodeje existujících domů

Tento report zobrazuje objemy prodaných, již existující, domů. Je považován za relativně solidní indikátor aktivity na trhu nemovitostí. Objemy jsou značně závislé na výši hypotekárních úrokových sazeb. Oproti nim jsou o několik měsíců zpožděné....

Prodeje osobních a nákladních automobilů

Prodeje osobních a nákladních automobilů měří měsíční prodeje všech automobilů vyrobených na území Spojených států, udávají se ve formě procentuálních meziměsíčních změn. Jsou považovány za velice důležitý indikátor spotřebitelské poptávky, neboť...

Souvisí s: HDP: Hrubý domácí produkt, Investice ve stavebnictví - "Construction Spending", Týdenní tržby obchodních řetězců, Velkoobchodní tržby

Produktivita a náklady práce

Produktivita (mimo zemědělský sektor) a náklady práce, respektive jejich hodnoty poskytují informaci o produktivitě pracujících a nákladech spojených s výrobou jednotky výstupu. Během období zvýšeného zájmu o vývoj inflace, podává index jednotkových...

Souvisí s: Investice ve stavebnictví - "Construction Spending"

Prošlá platnost

Je to stejné, jako nevhodné pro RMS???

Průmyslové objednávky

Tato statistika měří meziměsíční změny v objemu zakázek průmyslových podniků. Dělí se na dva segmenty- zboží krátkodobé a dlouhodobé spotřeby. Tento ukazatel je velice dobře odhadnutelný, protože jedinou novou informací, kterou přináší, je zboží...

Souvisí s: Investice ve stavebnictví - "Construction Spending"

Psychologická analýza

Je založena na předpokladu, že investování je ve značné míře ovlivněno emocemi. Předmětem zkoumání není cenný papír, ale sám člověk, který je při investicích často ovlivněn davem či citovými pohnutkami a nemusí vždy jednat racionálně.

Souvisí s: Akcionář, Fundamentální analýza, Technická analýza

P2P investice

Jedná se o typ investice, kdy osoba s volnou hotovostí může pomocí P2P platformy přímo investovat své volné peněžní prostředky do půjček fyzickým osobám nebo úvěrů či faktur právnickýcj osob....

P/E a jeho možné využití při investování

Ukazatel P/E patří mezi investory k jednomu z nejpopulárnějších ukazatelů, ačkoli jeho vypovídací schopnost má své hranice. P/E se však obecně velmi snadno vypočte a zároveň poskytuje srozumitelnou informaci, jednoduše řečeno poskytuje informaci o...

Souvisí s: ROE - (return on equity = návratnost vlastního jmění), Spotřebitelská důvěra podle Conference Board , Ukazatel PEG a jeho použití při investování, Ukazatel Price/book value, Ukazatel Price/Cash Flow, Ukazatel Price/Sales Ratio

P/E (Price/Earnings ratio)

Poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii. Poměrový ukazatel, který představuje důležitou informaci pro investory např. při srovnání různých akcií z téhož odvětví. Akcie s vysokým P/E ratio jsou považovány za rizikovější.

Souvisí s: Akcie, Fundamentální analýza

Rally

Označení pro velmi silný růst ceny aktiva, popřípadě i celého trhu.

Souvisí s: Býčí trh, trend (bull)

Range

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou ceny za dané časové období.

Rate of change (ROC)

Procentní změna ceny za zvolené období. Využívá se zobrazení 5 nebo 10 denní procentní změny. Indikátor osciluje okolo hodnoty 0 a při vychýlení od této hodnoty naznačuje změnu trendu. Protnutí úrovně 0 je pak signálem potvrzujícím změnu trendu.

Souvisí s: Technická analýza

Regionální průmyslové výzkumy

Existuje mnoho regionálních průmyslových průzkumů a je tendence je řadit dle důležitosti daného regionu. The Philadelphia Fed výzkum je ohlašován jako první v měsíci a jeho hodnota je oznámena třetí týden v měsíci s údaji za tento probíhající měsíc....

Souvisí s: Investice ve stavebnictví - "Construction Spending"

Relative strenght index (RSI)

Index relativní síly, počítá se pomocí průměrných kladných a záporných změn v ceně za určité zvolené období. Indikátor se pohybuje v pásmu 0-100, přičemž hodnoty nad 70 znamenají překoupenost a hodnoty pod 30 přeprodanost trhu. Přesná číselná hodnota...

Souvisí s: Technická analýza

Scalpers

Označení pro obchodníky, kteří na burze obchodují ve velmi krátkém časovém intervalu. Během dne provedou i několik stovek transakcí. Pro tento typ obchodování jsou nezbytné velmi nízké transakční poplatky.

Short pozice

Do prodejní (short) pozice vstupuje investor, který spekuluje na pokles ceny podkladového aktiva. Prodává tedy podkladové aktivum za sjednanou cenu s očekáváním, že jej v budoucnu dokoupí za cenu nižší. Pro tuto operaci si investor zpravidla...

Souvisí s: Long pozice

Short sale

Krátký prodej, prodej nakrátko neboli "short sale" je způsob spekulace na pokles ceny cenného papíru - investoři k němu přistupují, když předpokládají pokles tržní hodnoty cenných papírů. Zvolený titul/y, kde očekávají pád kurzu, si vypůjčí a...

Souvisí s: Medvědí trh, trend (bear), Short pozice

Slumpflace

Situace, kdy klesá reálný produkt (slump) a zároveň roste cenová hladina (inflace).

Souvisí s: HDP: Hrubý domácí produkt, Inflace

Směrodatná odchylka

Jde o statistikou proměnou, která měří velikost kolísání náhodné veličiny, tj. v našem případě kursu akcií. Vyšší hodnota přestavuje větší riziko výkyvů, tj. šanci na zajímavější zisky, na druhou stranu ale nebezpečí výraznějších ztrát.

Souvisí s: Benchmark, Beta, Směrodatná odchylka, Value at Risk (VaR)

Split

Proces rozdělení akcií. Při tomto procesu vznikne z původního počtu akcií násobně vyšší počet, mezi který se rozdělí jejich celková původní hodnota.

Spot faktoring

Spot faktoring je moderní způsob financování pohledávek, který se objevil s nástupem nových technologií. Bez jakýchkoliv omezení a dlouhodobých závazků. Oproti tradičnímu faktoringu u kterého se povinně postupují všechny faktury za vybranými...

Spotřebitelská důvěra podle Conference Board

Indexy spotřebitelské důvěry jsou sestavovány ve snaze o zmapování důvěry spotřebitelů k současnému stavu ekonomiky a k odhadu budoucího vývoje. Z jejich názorů se dá usoudit na tendenci spotřebitelů utrácet a tudíž táhnout celé hospodářství k růstu....

Souvisí s: P/E a jeho možné využití při investování, ROE - (return on equity = návratnost vlastního jmění), Ukazatel PEG a jeho použití při investování, Ukazatel Price/book value, Ukazatel Price/Cash Flow, Ukazatel Price/Sales Ratio

Spotřebitelská důvěra podle University of Michigan

Spotřebitelská důvěra podle University of Michigan je téměř s identická indexem Conference Board. Také ona má dvě komponenty- index očekávání a index současného stavu. Index očekávání je součástí ukazatele Vedoucích indikátorů. Trhy jsou oba tyto...

Souvisí s: Béžová kniha, Investice ve stavebnictví - "Construction Spending", Zadlužení spotřebitelů - "Consumer Credit"

Spread

Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou finančního nástroje, např. akcie, dluhopisů, měn, futures apod.

Souvisí s: Akcie, Zero bond

Státní rozpočet

Hodnoty popisující vývoj měsíčních změn příjmů a výdajů státního rozpočtu jsou pod silnými sezónními vlivy, které způsobují každoměsíční fluktuace v deficitech/přebytcích státního rozpočtu. Tyto fluktuace nám neříkají nic nebo velmi málo o...

Souvisí s: Mezinárodní obchod

Stochastic Oscillator

Udává, kde se nachází poslední uzavírací kurz vzhledem k cenovému rozpětí. 0% odpovídá pětidennímu minimu a 100% maximu. Signálem je protnutí nastavené procentní hranice 20/80 nebo 25/75 nebo 30/70.

Souvisí s: Technická analýza

Stoploss

Inteligentní pokyn, který umožňuje automatický prodej cenného papíru při poklesu kurzu na stanovenou hodnotu nebo naopak nákup cenného papíru až od stanovené ceny (posun na její hodnotu považuje investor za signál k růstu).

Svíčkové grafy (Candlesticks)

Japonské svíčkové grafy patří mezi nejstarší a hojně používané grafy. V oblibě jsou zejména díky své jednoduchosti a přehlednosti. Grafický vzhled svíček poskytuje detailní náhled na psychologii účastníků trhu. Díky tomu naleznou svíčky uplatnění...

Souvisí s: Technická analýza

Swap

Dohoda mezi dvěma stranami o výměně budoucích plateb z podkladového aktiva. Je jich používáno za účelem řízení rizika, ke spekulaci, a především za účelem snížení transakčních nákladů využitím toho, že domácí subjekty mají na domácím trhu výhodnější...

Souvisí s: Over-the-counter (OTC)

S&P 500

Severoamerický burzovní index. Existuje od roku 1943 a zahrnuje 500 titulů. Zastoupení jednotlivých akcií by mělo odpovídat aktuální oborové struktuře amerického hospodářství.

Technická analýza

Technická analýza je používána k předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Oproti fundamentální analýze využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena,...

Souvisí s: Bollingerova pásma (Bollinger bands), Fundamentální analýza, Svíčkové grafy (Candlesticks)

Teorie efektivního trhu

Podle teorie efektivního trhu (efficient market hypothesi, EMH) cena každého finančního nástroje v každém okamžiku plně odráží všechny dostupné informace. Například koupě a prodeje akcií představují sázku na budoucnost a nejedná se o dovednosti. ...

Souvisí s: Akcie, Benchmark

Ticker

Kód, který jednoznačně identifikuje cenný papír na daném konkrétním trhu.

Trading

Trading je investiční strategií s cílem opakovaně realizovat malé kurzové zisky podle krátkodobých signálů technické analýzy. Zisky i ztráty se zamykají již při malých cenových změnách, obvyklé je použití pákového efektu (vzniká tehdy, když je při...

Souvisí s: Futures, Opce, Pákový efekt (leverage), Technická analýza

Triple Witching Hour (day)

Termín používaný pro shodný okamžik expirace futures na akciové indexy, opce na individuální akcie a akciové indexy. Trhy obecně v takový den podléhají zvýšené volatilitě (třetí pátek v březnu, červnu, září a prosinci).

Tržby

Tržby společnosti za poslední účetní rok. V USA si společnosti obvykle volí odlišný účetní rok od kalendářního.

Souvisí s: Fundamentální analýza

Tržní kapitalizace

Vyjadřuje hodnotu firmy na základě tržního ohodnocení cen jejích akcií. Hodnota je získána součinem všech vydaných akcií firmy a aktuální ceny akcií na trhu.

Souvisí s: Akcie, Fundamentální analýza

Tvůrce trhu (Market maker)

Má povinnost po celou dobu, kdy je daný trh otevřen kotovat, tedy udržovat cenové nabídky na nákup a na prodej u příslušných cenných papírů a tím udržovat likviditu.

Týdenní tržby obchodních řetězců

Existují dva hlavní ukazatele týdenních tržeb- index Mitsubishi a LJR Redbook Survey. Index Mitsubishi tržeb obchodních řetězců je založen na reprezentativním vzorku devíti rozsáhlých maloobchodních řetězců a měří tržby na týdenní bázi. Index je...

Souvisí s: HDP: Hrubý domácí produkt, Investice ve stavebnictví - "Construction Spending", Prodeje osobních a nákladních automobilů, Velkoobchodní tržby

Účetní hodnota na akcii

Účetní hodnota akcie = (Vlastní kapitál - Prioritní akcie) / Počet vydaných kmenových akcií. Toto číslo nám určuje hodnotu akcie podle účetních výkazů společnosti, která ji vydala. Z ní potom můžeme vycházet při stanovení tržní hodnoty akcie.

Souvisí s: Fundamentální analýza

Ukazatel PEG a jeho použití při investování

Všeobecně je známo, že investory přitahují tituly se silným růstovým potencionálem. Tato velká pozornost pak má tendenci mnohonásobně zvýšit cenu akcie nad tržní „běžné“ ohodnocení. Znamená to potom, že je tento titul nadhodnocen? Určitě nikoli ve...

Souvisí s: P/E a jeho možné využití při investování, ROE - (return on equity = návratnost vlastního jmění), Spotřebitelská důvěra podle Conference Board , Ukazatel Price/book value, Ukazatel Price/Cash Flow, Ukazatel Price/Sales Ratio

Ukazatel Price/book value

Ukazatel Book value vyjadřuje hodnotu aktiv společnosti po odečtení veškerých pasiv (čistá aktiva). Vyjadřuje to tedy hodnotu „toho, co by zbylo“ v případě, že by došlo k prodeji společnosti a uhrazení jejích závazků. Ukazatel Price/book value...

Souvisí s: P/E a jeho možné využití při investování, ROE - (return on equity = návratnost vlastního jmění), Spotřebitelská důvěra podle Conference Board , Ukazatel PEG a jeho použití při investování, Ukazatel Price/Cash Flow, Ukazatel Price/Sales Ratio

Ukazatel Price/Cash Flow

Podobně jako ukazatel PSR (Price/Sales Ratio) i Price/Cash Flow je používán v důsledku určité nedůvěry investorů ve vykázané hodnoty čistého zisku (P/E). Mnoho akciových analytiků se domnívá, že poměr Price/Cash Flow daleko pravdivěji popisuje...

Souvisí s: P/E a jeho možné využití při investování, ROA - (return on assets = návratnost aktiv), ROE - (return on equity = návratnost vlastního jmění), Spotřebitelská důvěra podle Conference Board , Ukazatel PEG a jeho použití při investování, Ukazatel Price/book value, Ukazatel Price/Sales Ratio

Ukazatel Price/Sales Ratio

Tento ukazatel se stal velmi populárním mezi investory z několika důvodů. Za prvé ve většině případů akcie s nízkým ukazatelem PSR překonávají růstem tituly s nízkým ukazatelem P/E. Za druhé mnoho investorů nemá stoprocentní důvěru v odhadované zisky...

Souvisí s: P/E a jeho možné využití při investování, ROE - (return on equity = návratnost vlastního jmění), Spotřebitelská důvěra podle Conference Board , Ukazatel PEG a jeho použití při investování, Ukazatel Price/book value, Ukazatel Price/Cash Flow

Underperform

Výrok při investičním doporučení - výnosnost akcie by měla být nižší než výnosnost indexu (zpravidla nejméně o 5% nižší).

Souvisí s: Fair value, Maloobchodní tržby, Market perform, Outperform, Overweight, Under-weight

Under-weight

Výrok při investičním doporučení - akcie by měla mít v portfoliu nižší váhu, než je její váha v indexu.

Souvisí s: Fair value, Maloobchodní tržby, Market perform, Outperform, Overweight, Underperform

Valná hromada

Nejvyšší orgán společnosti. Provádí nejdůležitější rozhodnutí, která se týkají například rozdělení zisku společnosti, schválení účetní závěrky, stanov, rozhodnutí o fúzi atd.

Value at Risk (VaR)

V současné době jde o jednu z nejpoužívanějších metod pro měření tržního rizika portfolia. Její hodnota vyjadřuje velikost potenciální možné ztráty portfolia při stanovené pravděpodobnosti a za stanovený časový interval. Nejčasteji se VaR měří při...

Souvisí s: Benchmark, Beta, Směrodatná odchylka

Vedoucí indikátory - "Leading Indicators"

Leading indicators (volně "vedoucí indikátory"), respektive zpráva, která se tak nazývá si dává za úkol předpovědět míru ekonomické aktivity v zemi v rozmezí nejbližších třech až šesti měsíců. Index je souhrnem dříve oznámených ekonomických...

Souvisí s: Investice ve stavebnictví - "Construction Spending"

Velkoobchodní tržby

Zpráva o velkoobchodních tržbách zahrnuje statistiku prodejů a zásob od druhé úrovně zpracovatelského stadia. Jsou udávané ve formě procentuálních meziměsíčních změn. Tyto údaje však poskytují velmi slabé vodítko k tomu, abychom se dozvěděli něco o...

Souvisí s: HDP: Hrubý domácí produkt, Investice ve stavebnictví - "Construction Spending", Prodeje osobních a nákladních automobilů, Týdenní tržby obchodních řetězců

Volatilita

Představuje kolísavost ceny. Čím je větší, tím je větší cenové rozpětí, v němž se cena daného titulu pohybuje. Vyšší volatilita způsobuje zároveň větší investiční riziko.

Volume Oscillator

Rozdíl mezi dvěma MA objemu dané akcie. Indikátor je nezávislý na ceně akcie. Používá se na potvrzení trendu. Rostoucí kurz + zvyšující se objem = víc kupujících, tedy pravděpodobný další růst. Klesající kurz + zvyšující se objem = víc prodávajících,...

Souvisí s: Technická analýza

Výsledek hospodaření

Základní ekonomický pojem. Získá se rozdílem celkových příjmů a celkových nákladů. Kladný výsledek hospodaření představuje zisk, záporný výsledek hospodaření ztrátu.

Warranty

Cenné papíry, které opravňují k nabytí podkladových aktiv. Majitel warrantu získává právo koupit, či prodat určité množství podkladového aktiva k předem stanovenému termínu, za předem stanovenou cenu. Warranty jsou obdobou opčních kontraktů, kdy...

Zadlužení spotřebitelů - "Consumer Credit"

Tento ukazatel měří meziměsíční změny agregátního zadlužení spotřebitelů v dolarovém vyjádření. Je volatilní a často výrazně revidován Oproti dalším indikátorům osobní spotřeby (maloobchodní tržby, prodeje aut, spotřebitelská důvěra a osobní...

Souvisí s: Béžová kniha, Investice ve stavebnictví - "Construction Spending", Spotřebitelská důvěra podle University of Michigan

Zadluženost vlastního jmění (debt ratio)

Patří mezi nejčastěji užívané ukazatele zadluženosti. Vypočítá se jako poměr cizích zdrojů k vlastnímu jmění.

Souvisí s: Fundamentální analýza

Zaměstnanost

Zpráva o zaměstnanosti se skládá ze dvou samostatných informací, které jsou výsledkem dvou odlišných výzkumů. Průzkum domácností je průzkumem 60 tisíc domácností. Z tohoto výzkumu je sestavován index nezaměstnanosti. Další je průzkum 375 tisíc...

Souvisí s: Investice ve stavebnictví - "Construction Spending", Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti

Zero bond

Dluhopis bez kupónu. Emituje se s diskontem vůči nominální hodnotě a celý výnos (nominální hodnotu) je vyplácen až v době splatnosti.

Souvisí s: Burza, Dluhopis

Zisk na akcii

Zisk akciové společnosti se vydělí počtem emitovaných cenných papírů (akcií). Získaná hodnota dává obrázek o ziskovosti jedné emitované akcie.

Souvisí s: Fundamentální analýza

Zisková marže

Čistý zisk / celkové tržby x 100. Procentní vyjádření čistého zisku z tržeb společnosti.

Souvisí s: Cena / tržby, Fundamentální analýza

zvalidován trhem

znamená to zlikvidován?

Souvisí s: Akcie

Právě diskutujete


Zajímavé vzestupy

DBK293,00+3,88
PILLE1 695,00+3,35
TMR750,00+2,74
EOAN299,50+1,77
CTP443,00+1,61

Zajímavé poklesy

FIXZO330,00-5,17
PVT2,40-4,00
EFORU115,00-2,54
PEN37,80-1,56
EMAN155,00-1,27

Kurzovní lístek

EURnahoru24,430+0,36
HUFdolu6,822-0,07
JPYnahoru18,977+0,25
PLNdolu5,358-0,20
USDdolu21,891-0,67

demo-e-broker

Indexy

Pro úplné zobrazení je nutné mít nainstalován Flash Player, dostupný např. zde.

Flash | Obr?zek

PXdolu-0,481 413,7713:01:07
RMdolu-0,19615,9112:56:00
DJIAdolu-0,0234 160,7827.01.22
NASDAQdolu-1,4013 352,7828.01.22
SP500stejne0,004 357,7322.09.21
DAXdolu-2,0115 212,2312:42:46


Odborné články

Ekonomika ?T24.cz